Pang-chān:日本時代(區別頁)

(Tùi 日本時代(區別頁) choán--lâi)


日本時代臺灣在地對日本統治時期(1895年-1945年)个叫法。佇世界其他所在个日本統治時代有包括以下: