Thó-lūn:Tām-chúi-khu

新增話題
進行的討論
(Tùi 淡水鎮 choán--lâi)

"Hō·-kháu" sī siaⁿh? A-giâu 22:58, 21 1g 2005 (UTC)

Goa khi chha Hoa-gi--e Wikipedia, hoat-hian "hō·-kháu" goan-lai tioh-si "河口". Chiam-si ka kai-cho "khe-khau2". --Ilai 18:08, 28 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

淡水鎮Siu-kái

 
淡水/陳澄波

淡水臺灣臺北縣下跤的一个,淡水古早叫滬尾,滬尾是按南島話 (凱達格蘭(Ketagalan)族??) Hoba 轉音來的,本義是"溪口"的意思。

西班牙人共滬尾號做卡百多爾(Casidor),淡水河叫契馬諾(Kimalon),(人因)踮遐起聖多明哥城(San Domingo)。

外部連結Siu-kái


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 淡水

返回 "Tām-chúi-khu" 頁面。