Thó-lūn:Jia̍t-tài

(Tùi 熱帶 choán--lâi)

Taijit Toasutian siá jia̍t-tāi, tān-sī mā siá hân-tài. Jia̍t-tāi kám ē sī typo? Hypercube 2008-nî 6-goe̍h 24-jἰt (Jī) 03:13 (UTC)

Tâi-hoâ Soàⁿ-téng Sû-tián sî jia̍t-tài, chit phiⁿ lán chiām-sî iōng choán-ia̍h chhú-lí. --Chùn-hiàn 2008-nî 6-goe̍h 24-jἰt (Jī) 11:49 (UTC)
Pó͘-chhiong: chhâ Kam-jī-tián kap Lūi-im Pó-kàm, 帶 kan-taⁿ-ū tài; toà ê im, bô tāi.--Chùn-hiàn 2008-nî 6-goe̍h 24-jἰt (Jī) 12:02 (UTC)

熱帶是地理上的一个區域,這个區域拄好蜷地球一輾,熱帶的中線就是赤道,熱帶上北到北迴歸線,上南是以南迴歸線做界線。

這个區域差不多就佇北緯 23°30'/23.5° 佮南緯 23°30'/23.5° 之間,熱帶佇地理學佮氣象學來講,就是一冬(一个太陽年)內底,上無會有一擺,日頭是以90度直直炤倒落來的區域。

返回 "Jia̍t-tài" 頁面。