Thó-lūn:Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi

進行的討論
(Tùi 生物學的分類 choán--lâi)

生物學分類Siu-kái

生物學分類生物學家分類生物的法度;分類的對象包括猶佇咧佮已經(屈毛)種的種,現代的分類系統基本的根據林奈(Carolus Linnaeus)的方法,伊根據生物的物質特色共(人因)分做無仝陣,後來為欲和達爾文(Charles Darwin)的進化原理有一致又閣捌修改過,其中分子方面的分析法特別有影響力。

返回 "Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi" 頁面。