Tō͘-koai-á

(Tùi 肚胿仔 choán--lâi)

Tō͘-koai-á (肚胿仔; mā tha̍k-chò tō͘-koâi-á) sī lióng-chhe-lūi tōng-bu̍t sèⁿ-miā chiu-kî tiong ê iù-seng; te̍k-pia̍t sī chúi-ke kap chiuⁿ-chî. Tāi-pō͘-hūn ê tō͘-koai-á lóng sī súi-seng tōng-bu̍t, m̄-koh iàu-sī ū pō͘-hūn bu̍t-chéng ê tō͘-koai-á sī lio̍k-seng--ê.

Tō͘-koai-á