Thó-lūn:Chin-khún

進行的討論
(Tùi 菌類 choán--lâi)

真菌Siu-kái

 
各種的菇

真菌菌類菇類,是參一寡生物的總合,屬佇真核生物,也就是拉丁名號做Fungi的一个界,(人因)佇身體外口消化食物,才閣共營養素 (nutrient)的分子吸收入去細胞裡,菇和細菌佇大份的生態系是生物死體的分解者(decomposers),真濟菇和別種生物有重要的共生關係,植物和菇的菌根(mycorrhizal)共生現象不止仔重要,90% 以上的植物著靠這種共生才活會落,人類嘛真捷利用菇,比論講激麥仔酒抑做パン(麵包)的時用酵母 (yeast)來發酵(fermentation)抑是種松茸、香菇 ...來食。

返回 "Chin-khún" 頁面。