Thó-lūn:Ô-á mī-sòaⁿ

新增話題
進行的討論
(Tùi 蚵仔麵線 choán--lâi)

蚵仔麵線Siu-kái

蚵仔麵線是一種地方口味,流行佇福建漳州、泉州、廈門佮臺灣,蚵仔麵線算是閩臺口味的食物, 閩南所在嘛有人共叫做麵線糊。

煮蚵仔麵線有二種方法,較普遍的做法是共生蚵仔和麵線落鼎去煮湯,煮的時陣愛芡芳,紲其他的調味素,嘛會使加一寡仔別物料,比論講大腸抑是豬血,另外佇臺南,蚵仔麵線是按呢來煮的;先共生蚵仔煠過了後, 撈起來,才閣和麻油麵線濫濫落去攪佮抐,聽講味素ôan-ná是真讚,食著會開脾,予人愈食愈紲喙。

返回 "Ô-á mī-sòaⁿ" 頁面。