Thó-lūn:Se-chōng Chū-tī-khu

進行的討論
(Tùi 西藏自治區 choán--lâi)

西藏自治區Siu-kái

 
西藏自治區的位置

現代西藏 (藏語: བོད་)是中國西南地區的一个自治區,全名西藏自治區;藏語:བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་),首府是拉薩 (藏語: ལྷ་ས་),這个自治區內面大約蹛274萬人,其中92.8%左右是藏族。

 
拉薩的布達拉宮 (པོ་ཏ་ལ),近代西藏領導者達賴喇嘛的居所(現任:丹增嘉措(Tenzin Gyatso)流亡印度)

返回 "Se-chōng Chū-tī-khu" 頁面。