Thó-lūn:Iá-kiû

進行的討論
(Tùi 野球 choán--lâi)

野球Siu-kái

芝加哥(Chicago)的瑞格里(Wrigley)球場

野球抑是叫摃球是一款球類運動, 一隊有9个人,比賽中2隊輪鬮做攻擊佮守備,球場頂有四个記號(號做壘)圍做一个四角形,攻擊的隊若有人成功四个壘踅一輾著得1分,尾仔得較濟分的球隊著贏。

返回 "Iá-kiû" 頁面。