Iá-kiû sī chi̍t-khoán kiû-lūi ūn-tōng. 1-tūi ū 9-ê lâng. Pí-sài tiong 2-tūi lûn-khau chò kong-kek kap siú-pī. Kiû-tiûⁿ téng ū 4-ê kì-hō (hō-chò lúi) ûi-chò chi̍t-ê sì-kak-hêng. Kong-kek ê tūi nā ū lâng sêng-kong 4-ê lúi se̍h 1-lìn tio̍h tit 1-hun. Boé-á tit khah chē hun ê kiû-tūi tio̍h iâⁿ.

Chicago ê Wrigley Field