Thó-lūn:Liōng-chú le̍k-ha̍k

新增話題
進行的討論
(Tùi 量子力學 choán--lâi)

XX la̍t-ha̍k siá-chò XX le̍k-ha̍k kám ē khah hó? Che sī í góa ê im-kám lâi kiàn-gī, m̄-chai ta̍k-ê kám-kak siáⁿ-khoán? Ji̍t-aū nā ū Cheng-le̍k-ha̍k(靜力學) ah-sī Tōng-le̍k-ha̍k(動力學) khó-lêng khah it-tì.--A-kun--a 20:23, 11 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

  • Goá pún-té mā sī siá le̍k-ha̍k, boé--á kám-kak 1 ê gí-sû tan-to̍k tha̍k ê sî, XX le̍k-ha̍k sī kài sūn, m̄-koh nā beh kóng "XX le̍k-ha̍k sī leh gián-kiù bó͘-mih khoán ê la̍t", tō ē kā-chi̍h kā-chi̍h, chiah kái ēng kám-kak khah pe̍h-oē la̍t-ha̍k.
  • Hiān-chhú-sî, chin chē gí-sû lóng ū 2 chióng kóng-hoat, chhiūⁿ kóng phû-la̍t/phû-le̍k, chīn-le̍k/chīn-la̍t. Bóng chham-khó.--Kiatgak 04:56, 12 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
M̄-koh chit ê sû-sò͘ nā sī tī sû-thâu ê ūi, kán-ná tō bô 2 chióng kóng-hoat ah? Pí-lūn kóng, "le̍k-liōng" bē pìⁿ "la̍t-liōng", "la̍t-thâu" bē pìⁿ "le̍k-thâu". Goá sī khoàⁿ [1] ê chu-liāu siūⁿ--ê. Bóng chham-khó. A-giâu 06:56, 13 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
  • Tī sû-thaû khak-si̍t chin hán tit 1 ê gí-sû ū "la̍t-*/le̍k-*" 2 chióng kóng-hoat, m̄-koh mā m̄ sī chiâu bô, khó-pí kóng Embree tē 165 ia̍h tō u siu "la̍t-liōng". Chham-khó khoàⁿ-māi. --Kiatgak 07:04, 17 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

量子力學Siu-kái

 
水素(H)原子的電子的波函數(wavefunction)有確定的能量 (n=1,2,3,... 愈濟愈懸)和角運動量(angular momentum) (照 s, p, d,... 的順序增加),愈光的所在表示位置的機率密度愈懸

量子力學 (quantum mechanics)是一種理論物理學 (theoretical physics), 研究物件佇原子佮次原子粒子層次的性質; 古典力學 (classical mechanics)和古典電子學 (classical electromagnetism)佇這个層次攏會無效去,量子力學是真濟物理學和化學理論數學的的地基,親像講固態物理學 (solid-state physics)、原子物理學、分子物理學 (molecular physics)、計算化學 (computational chemistry)、量子化學 (quantum chemistry)、粒子物理學 (particle physics)、原子物理學 (nuclear physics),量子力學參一般相對論 (general relativity)是現代物理學的二枝大柱。

返回 "Liōng-chú le̍k-ha̍k" 頁面。