Thó-lūn:Hûn

(Tùi choán--lâi)
 
雲有濟濟款形

地球抑別粒惑星就是濟濟水滴和結晶積做伙,浮佇大氣層的物,氣象學(meteorology)內底的雲學(nephology)專途咧研究雲。

返回 "Hûn" 頁面。