Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1546 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1536 · 1537 · 1538 · 1539 · 1540 · 1541 · 1542
1543 · 1544 · 1545 · 1546 · 1547 · 1548 · 1549
1550 · 1551 · 1552 · 1553 · 1554 · 1555 · 1556 ...

Sū-kiāⁿ siu-kái

Tián-lám siu-kái

Chok-phín siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái