Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1549 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1539 · 1540 · 1541 · 1542 · 1543 · 1544 · 1545
1546 · 1547 · 1548 · 1549 · 1550 · 1551 · 1552
1553 · 1554 · 1555 · 1556 · 1557 · 1558 · 1559 ...

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Tián-lám Siu-kái

Chok-phín Siu-kái

Ti̍t-chióng Siu-kái

Jîn-bu̍t Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái

Siong-koan Siu-kái