Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1600 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1590 · 1591 · 1592 · 1593 · 1594 · 1595 · 1596
1597 · 1598 · 1599 · 1600 · 1601 · 1602 · 1603
1604 · 1605 · 1606 · 1607 · 1608 · 1609 · 1610 ...

Sū-kiāⁿ siu-kái

Tián-lám siu-kái

Chok-phín siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái