Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1591 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1581 · 1582 · 1583 · 1584 · 1585 · 1586 · 1587
1588 · 1589 · 1590 · 1591 · 1592 · 1593 · 1594
1595 · 1596 · 1597 · 1598 · 1599 · 1600 · 1601 ...

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Tián-lám

siu-kái

Chok-phín

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái

Siong-koan

siu-kái