Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1586 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1576 · 1577 · 1578 · 1579 · 1580 · 1581 · 1582
1583 · 1584 · 1585 · 1586 · 1587 · 1588 · 1589
1590 · 1591 · 1592 · 1593 · 1594 · 1595 · 1596 ...

Sū-kiāⁿ siu-kái

Tián-lám siu-kái

Chok-phín siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái