Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1579 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1569 · 1570 · 1571 · 1572 · 1573 · 1574 · 1575
1576 · 1577 · 1578 · 1579 · 1580 · 1581 · 1582
1583 · 1584 · 1585 · 1586 · 1587 · 1588 · 1589 ...

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Tián-lám

siu-kái

Chok-phín

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái

Siong-koan

siu-kái