Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1572 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1562 · 1563 · 1564 · 1565 · 1566 · 1567 · 1568
1569 · 1570 · 1571 · 1572 · 1573 · 1574 · 1575
1576 · 1577 · 1578 · 1579 · 1580 · 1581 · 1582 ...

Sū-kiāⁿ siu-kái

Tián-lám siu-kái

Chok-phín siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái