Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1562 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1552 · 1553 · 1554 · 1555 · 1556 · 1557 · 1558
1559 · 1560 · 1561 · 1562 · 1563 · 1564 · 1565
1566 · 1567 · 1568 · 1569 · 1570 · 1571 · 1572 ...

Sū-kiāⁿ siu-kái

Tián-lám siu-kái

Chok-phín siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái