Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1565 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1555 · 1556 · 1557 · 1558 · 1559 · 1560 · 1561
1562 · 1563 · 1564 · 1565 · 1566 · 1567 · 1568
1569 · 1570 · 1571 · 1572 · 1573 · 1574 · 1575 ...

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Tián-lám Siu-kái

Chok-phín Siu-kái

Ti̍t-chióng Siu-kái

Jîn-bu̍t Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái

Siong-koan Siu-kái