Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1866 nî im-ga̍k léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê im-ga̍k siong-koan sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1856 · 1857 · 1858 · 1859 · 1860 · 1861 · 1862
1863 · 1864 · 1865 · 1866 · 1867 · 1868 · 1869
1870 · 1871 · 1872 · 1873 · 1874 · 1875 · 1876 ...

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Kó͘-tián im-ga̍k Siu-kái

Liû-hêng im-ga̍k Siu-kái

Koa-kio̍k Siu-kái

Chhut-pán Siu-kái

Jîn-bu̍t Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái