1 sè-kí sī tùi 1 nî kàu 100 nî chia̍h ê 100 tang.

Sè-kí: Chêng 1 sè-kí · 1 sè-kí · 2 sè-kí
Nî-tāi: 0 nî-tāi 10 nî-tāi 20 nî-tāi 30 nî-tāi 40 nî-tāi
50 nî-tāi 60 nî-tāi 70 nî-tāi 80 nî-tāi 90 nî-tāi


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1 sè-kí

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1 sè-kí