A-la-pek-lâng sī chú-iàu hun-pò͘ tī A-la-pek sè-kài ê chi̍t hē kûn-thé. In siāng chá tī Chêng 9 sè-kí to̍h hông chai-iáⁿ sī seng-oa̍h tī Su-lī-a tang-pêng kap lâm-pêng ê pō͘-lo̍k jîn-bîn.