A-phi-sng, mā ū kiò sìn-chio̍h,[1] hoà-ha̍k-sek H3AsO3.

Hoà-ha̍k kò͘-chō.

A-phi-sng ē tī sam-sng-hoà phi-sò͘ (phi-sng) iûⁿ tī chúi lāi ê sî sán-seng:

Siong-koan tê-bo̍kSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

  1. sìn-chioh, Tâi-ji̍t Toā Sû-tián