Aceh Sultan-kok, chèng-sek hō-miâ Aceh Darussalam Ông-kok (Aceh-gí: Keurajeuën Acèh Darussalam; Jawoë), sī ùi kin-á-ji̍t Ìn-nî Aceh tē-hng ê chi̍t-ê sultan-kok. In tī 16 kàu 17 sè-kí sī hū-kīn khu-he̍k ê chú-iàu sè-le̍k, siú-hú tī Kutaraja, tī kin-á-ji̍t ê Banda Aceh.

Iskanda Muda thóng-tī sî-tāi ê Aceh Sultan-kok sè-le̍k tē-tô͘.