Ainu Lâng (アイヌ Ainu) sī Ji̍t-pún pak-hong ê chi̍t ê bîn-cho̍k. Chú-iàu hun-pò͘ tī Sakhalin, Pak-hái-tō, Kuril Kûn-tó kap Kamchatka Poàn-tó téng só͘-chāi.

Ainu Lâng