Alkali (A-kha-lih), tiāⁿ kiò chò kiⁿ (鹼), sī alkali kim-sio̍k he̍k-chiá alkali thô͘ kim-sio̍k goân-sò͘ ê iâm-ki-sèng (basic), lî-chú-sèng iâm-lūi. Alkali mā ē-tàng tēng-gī chò ē-tàng iông-kái ùi chúi lāi ê iâm-ki (base).