Kiⁿ (鹼) sī chi̍t khoán hoà-ha̍p-bu̍t, chí kiⁿ-kim-sio̍k ia̍h sī kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k ê chúi-sng hoà-bu̍t. Kiⁿ sī iâm-ki (base) ê ì-sù, m̄ koh pún jī mā ū-sî chí alkali, ia̍h tio̍h sī ē-tàng iûⁿ ùi chúi ni̍h ê iâm-ki.

Chia hoà-ha̍p-bu̍t kā sng siong-tuì, ū hoat-tō͘ kā sng hoat-seng tiong-hô hoán-èng.

Ēng-gíSiu-kái

Chiàu kò-pia̍t hòa-ha̍k kài-liām kap hoan-e̍k si̍p-koàn, "kiⁿ" ū-sî tùi-èng alkali, pí-lūn kóng "kiⁿ-kim-sio̍k" sī "alkali kim-sio̍k"; mā ū-sî tùi-èng iâm-ki (base), pí-lūn "kiông-kiⁿ" sī "kiông iâm-ki" (strong base).

Liāu-líSiu-kái

Chái-kî liāu-lí siōng ēng ê kiⁿ sī mi̍h-kiāⁿ sio--chhut-lâi-ê. Hiān-sî tiāⁿ sī ēng chú-chia̍h choan-ēng hâm thòaⁿ-sng-la̍p téng sêng-hun ê châi-liāu.

Siong-koanSiu-kái