"Iâm" tī hòa-ha̍k sī sng chham iâm-ki keng-kòe tiong-hô hóan-èng ê sán-bu̍t, siông-sè kàu iâm (hòa-ha̍k) khòaⁿ-māi.

Iâm (鹽) ia̍h si̍t-iâm (食鹽), sī kúi-ā-khóan khòng-bu̍t-chit chi̍p-chò-hóe, toā-hūn sī iâm-hòa natrium (sodium chloride) ê tiâu-bī-liāu, khoàⁿ--khí-lâi lio̍h-á phú-phú. Ū-ê iâm sī khòng-bu̍t, ū-ê sī ùi kiâm-chúi thê-liān. Iâm ū kúi-ná khoán, pí-lūn kóng chho͘-iâm, iù-iâm, iah sī chham I ê iâm (iodised salt), ... Iâm sī kiat-chiⁿ ê kò͘-thé; sek-chúi pe̍h-pe̍h, lio̍h-á chúi-âng ia̍h phú-phú; ē-tit ùi hái-chúi lâi thê-liān hái-iâm, mā ē-tit ùi chio̍h-thaû lâi thê-liān soaⁿ-iâm.

Iâm sī 1 lia̍p 1 lia̍p sè sè lia̍p ê chio̍h-thaû.