Khòng-bu̍t

(Tùi Khòng-bu̍t-chit choán--lâi)

Khòng-bu̍ttē-chit chok-iōng chō-chiâⁿ ê thian-jiân hoà-ha̍p-bu̍t. Khòng-bu̍t ū 2 chân ì-hâm, hoà-ha̍k sêng-hūn (chemical composition) kap kiat-chiⁿ kiat-kò͘ (crystal structure). Iú-ki hoà-ha̍p-bu̍t sò͘-siông bô chún chò khòng-bu̍t. Khòng-bu̍t ê hêng ū chheng-pah khoán, ū ko͘ 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘ cho͘-sêng--ê, mā ū chhan-chhiūⁿ ke-sng-iâm (silicate) hiah ho̍k-cha̍p--ê. Tùi khòng-bu̍t ê chai-bat hō chò khòng-bu̍t-ha̍k (mineralogy).

Khòng-bu̍t ê hêng ū chin chē khoán, Bí-kok Tē-chit Tiau-cha ê siòng-phìⁿ.