Amelia Anisovych (阿米莉亞 • 阿尼索維奇) (Амелія Анісович), Tiong-bûn miâ Ia̍p-bí-lē (Hàn-jī: 葉美麗), sī it miâ 7-hè O͘-khek-lan lān-bîn, í koa-chhiú sin-hūn jî bûn-bêng, pēng chāi 2022 nî Gô-lô-su ji̍p-chhim O͘-khek-lan kî-kan chín-kìu O͘-khek-lan jîn. Kìr pò-tō, hiān-chāi tha chāi Hun-lân. [1]

Tsù-kái siu-kái

Guā-pōo lên-ket siu-kái