Asparagin-sng

Aspartic sng (siok-siá: Asp / D), mā tiāⁿ ēng carboxyl im-lî-chú ê hêng-sek aspartate lâi piáu-sī, sī chi̍t chióng an-ki-sng, R group ū ke̍k-sèng, toà hū tiān. Jîn-thé ê-tàng ka-tī ha̍p-sêng chit khoán an-ki-sng.

L-aspartic acid.