Athena (Hi-lia̍p-gú: Αθηνά) sī Hi-lia̍p sîn-oē lāi-bīn ê tì-hūi ê cha-bó͘ sîn-bêng, tī Lô-má sîn-oē lāi-bīn kiò choè Minerva. I sī Zeus kap Metis ê kiáⁿ.

Athena

Athens sī ēng i ê miâ-jī khí ê.