Atlas V ("V" sī 5 ê ì-sù) sī chi̍t khoán khó-khok-chhiong hoat-siā hē-thóng (expendable launch system), sī Atlas khoán-sek hóe-chhìⁿ chi it. Che tāi-seng sī Lockheed Martin kong-si leh ūn-choán, āu-lāi ōaⁿ chò United Launch Alliance (Boeing ê ha̍p-chu sū-gia̍p) hū-chek.

Chài Lunar Reconnaissance Orbiter ê hóe-chìⁿ.