Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ

Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ (Eng-gí kán-siá: ECoHR) hū-chek sím-phoàⁿ te̍k-sû ê àn-kiāⁿ. Chiah-ê àn-kiāⁿ sī kap jîn-koân ū tī-tāi--ê. Chit-ê hoat-īⁿ koh ū 1 ê khah sù-siông sú-iōng ê miâ, hō-chò : "Strasbourg Hoat-īⁿ" (Strasbourg Court).

Au-chiu Phêng-gī-hoē ê hoē-oân kok saⁿ-kap kiàn-li̍p chit-ê jîn-koân hoat-īⁿ, bo̍k-tek sī beh liú-la̍k jîn-koân siong-koan ê kiù-hun, tī hoat-têng thiaⁿ tong-sū-chiá khòng-sò͘ kap hun-sò͘, pēng-chhiáⁿ chò sím-phoàⁿ. Au-chiu Jîn-koân Kong-iok lāi-té ū chē-chē koan-hē jîn-koân ê loē-iông, iā Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ chú-tiuⁿ lâng tio̍h lóng ū chiah-ê koân-lī chiah tio̍h.

Chit-ê hoat-īⁿ ū i ê hoat-koaⁿ. Hoat-koaⁿ ê lâng-gia̍h kap Au-chiu Phêng-gī-hoē ê hoē-oân kok sò͘-gia̍h sio-siâng, hiān-chhú-sî, Au-chiu Phêng-gī-hoē ū 47 ê hoē-oân kok, ta̍k kok lóng thang tī Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ ū 1 ūi hoat-koaⁿ, chóng--sī chiah-ê hoat-koaⁿ sī to̍k-to̍k khiā tiàm Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ ê li̍p-tiûⁿ, m̄-sī ūi in ka-tī ê kok. lūi-pia̍t