Au-chiu Jîn-koân Kong-iok

Au-chiu Phêng-gī-hoē ê hoē-oân kok tiong-kan ū saⁿ-kap tshiam-sú 1 hūn bûn-kiāⁿ, hō-chò Au-chiu Jîn-koân Kong-iok. I tsiâu-tsn̂g ê miâ-chheng sī Pó-hō͘ Jîn-koân kap Ki-pún chū-iû ê Kong-iok (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), iā i kán-séng ê Eng-bûn miâ European Convention on Human Rights koh thang kán-siá chò ECHR. In-ûi chit hūn kong-iok, só͘-í chiah ū Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ (European Court of Human Rights, ECoHR) ê sêng-li̍p.

Au-chiu Phêng-gī-hoē ê hoē-oân kok ū gī-bū tio̍h chun-thàn Au-chiu Jîn-koân kong-iok ê hia̍p-gī.

Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ ū koân tùi ǹg i thê-chhut ê sin-sò͘ iah-sī àn-kiāⁿ chò-chhut chhâi-koat. Nā ū lâng jīn-ûi ū Au-chiu ê kok-ka sńg-tn̄g i ê jîn-koân, án-ne i tō ē-tàng kā chit-ê tāi-chì pò khì hō͘ Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ ê hoat-koaⁿ. Hoat-koaⁿ ē thiaⁿ-sím jî-chhiáⁿ chò chhâi-koat, chit-ê chhâi-koat m̄-sī kui tī khang-khang, in-ūi hit-ê khan-sia̍p--tio̍h ê kok-ka ê chèng-hú tiāⁿ-tio̍h ài sūn-thàn.