Audi sī chi̍t keng Tek-kok ê chū-tōng-chhia chè-chō kong-si; sī Volkswagen ê choân-chu to̍k-li̍p chú-chi̍p-thoân. Audi chú-iàu chông-sū chū-tōng-chhia chè-chō-gia̍p. I-ê sán-phín-soàⁿ hui-siông phong-phài, ùi ó͘-tó͘-bái, mini chū-tōng-chhia kàu ūn-tōng-hêng to-iōng-tô͘ chhia lóng-chóng ū. I-ê sán-phín chú-iàu chiam-tùi ko-kip-hêng chū-tōng-chhia chhī-tiûⁿ.

Audi ê phiau-chì