Ò-chiu Lô-tōng Tóng

(Tùi Australia Lô-tōng-tóng choán--lâi)

Ò-chiu Lô-tōng Tóng (Eng-gí: Australian Labor Party) sī Ò-chiu tùi 2007 nî kàu chiang ê chip-chèng-tóng. Hiān-sî tī liân-pang gī-hoē ê léng-siù sī Julia Gillard. In-ê chèng-tī li̍p-tiûⁿ sio̍k tiong-chó-phài, sī Siā-hoē-chú-gī Kok-chè ê sêng-goân.