Siā-hoē-chú-gī Kok-chè

Siā-hōe-chú-gī Kok-chè (Eng-gí: Socialist International, SI) sī siā-hōe-chú-gī kap siā-hōe-bîn-chú-chú-gī ê chèng-tóng ia̍h thôan-thé ê sè-kài-sèng cho͘-chit.

SI chip-chèng ê só͘-chāi (2008 nî 8 goe̍h).