AztecMexico tiōng-pō͘ ê Bí-chiu bûn-bêng, chú-iàu kóng Nahuatl-gí, tī 14 sè-kí kàu 16 sè-kí chi-phoè toā-hūn ê Mesoamerica tē-khu.

Aztec-sek ê kim-jī-thah.