Báng-kah Liông-san-sī

Báng-kah Liông-san-sī (艋舺龍山寺) sī Tâi-oân Báng-kah ê biō-sī. Liông-san-sī hōng-sāi ê chú-sîn sī Hu̍t-kàu ê koan-sè-im phô͘-sat, chóng-sī tī chia mā ū hōng Má-chó͘ téng kî-tha sîn-bêng.

Báng-kah Liông-san-sī

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái