Bân-tang (閩東) mā kiò-chòe bân-tang tē-khu, sī Tiong-kok Hok-kiàn-séng tang-pō͘, tang-pak-pō͘ goá hái ê só͘-chāi. Chú-iàu sī chí Lêng-tek-chhī

Siong-koan ê bûn-chiongSiu-kái