Bí-kok Hái-kun

Bí-kok Hái-kun (United States Navy) sī Bí-kok Kun-tūi lāi-bīn ê hái-siōng chiàn-sū pō͘-mn̂g, in sī thong sè-kài siāng tōa ê hái-kun sè-le̍k, tông-sî mā sī tiōng-iàu ê khong-tiong chok-chiàn bú-le̍k.