Bí-thâng (hàn-jī: 米蟲), mā hō-chò bí-ku (米龜), bí-tâi (米𧉟), bí-tak (米觸) ia̍h sī chiù-ku (蛀龜), sī chi̍t khoán ē chia̍h kok-bu̍t ê chhiūⁿ-phīⁿ-chhun.

Sitophilus.oryzae.7438.jpg