Mô͘-sè hoeh-kńg

(Tùi Bî-hoeh-kńg choán--lâi)

Mô͘-sè hoeh-kńg (毛細血管; capillary), he̍k-chiá bî-hoeh-kńg (微血管), sī liân-chiap tōng-me̍h kap chēng-me̍h ê sè-tiâu hoeh-kńg.

Mô͘-sè hoeh-kńg hē-thóng