Mô͘-se Gō͘ Keng
Chhòng-sè-kì
Chhut-Ai-ki̍p-kì
Lī-bī-kì
Bîn-sò͘-kì
Sin-bēng-kì

Bîn-sò͘-kì(民數記) ia̍h-sī Bîn-sò͘ Kì-lio̍k (民數記錄), í tiám-sòan Sîn ê chú-“bîn” ê “sò͘” ba̍k lî tit-miâ. Kì-chài Í-sek-lia̍t-lâng lî-khui Se-nái-soaⁿ, lâi-kàu Sîn sù ná thó-tī ê tang-pō• pian-kài ê le̍k-sú. Pún-su ê í le̍k-sú sū-kiāⁿ iú-koan chek koan-î jîn-kháu phó͘-cha. kî-tiong biâu-siá Í-sek-lia̍t-lâng chāi cho-gū khùn-lân sî, siâng-siâng hōe hoe-sim, ū khióng-khū-kám, pēng-chhiáⁿ pōe-pōan Sîn, bâi-òan Sîn só͘ chhe-phài lâi léng-tō tá-men ê léng-siù Mô͘-se. Che sī chi̍t-pún su̍t-soat Sîn sìn-si̍t ê su. Sui-jiân Í-sek-lia̍t-lâng siông-siông ùi-siok put chêng, ûi-khòng bēng-lēng, tān-sī Sîn sí-chiong kòan-kò͘ tá-men. Pún-su iā-sī thê-kàu Mô͘-se ê phín-chit. I lān-bián ū-sî sit-tiāu nāi-sèng, khiok-sī lêng kian-tēng put-î, sí-chiong jia̍t-ài Sîn, lia̍t-ài jîn-bîn.