Mô͘-se Gō͘ Keng
Chhòng-sè-kì
Chhut-Ai-ki̍p-kì
Lī-bī-kì
Bîn-sò͘-kì
Sin-bēng-kì

Lī-bī-kì kì-chài kó͘-tāi Í-sek-lia̍t lâng ê chông-pài kap chong-kàu gî-sek ê kui-lē , pau-koat chè-si chāi chip-hêng jīm-bū sî èng-kai chun-sûn ê sè-chek. Pún-su ê chú-tê sī Sîn ê sèng-kiat í-ki̍p Sîn chú-bîn hiong kèng-pài i kap chāi it-poaⁿ seng-o̍ah chiūⁿ só͘ eng-kai chun-siú ê tiâu-lē, chioh-chhú î-chhî tá-men kin Í-sek-lia̍t sèng-kiat ê Sîn chi-kan ê koan-hē. Kî-tiong cha̍p-káu chiuⁿ cha̍p-pat-chat “ài-jîn jî lí chū-kí” sī pún-su chòe ū-miâ ê keng-kù.