Mô͘-se Gō͘ Keng
Chhòng-sè-kì
Chhut-Ai-ki̍p-kì
Lī-bī-kì
Bîn-sò͘-kì
Sin-bēng-kì

Chhut-Ai-ki̍p-kì ê pún-ì sī “chhut-lō·” kì, cháiⁿ Í-sek-lia̍t le̍k-sú chiūⁿ chòe iàu ê sū-kiāⁿ, chiū-sī Í-sek-lia̍t jîn-bîn ê chhut-lō pái-thoat liáu Ai-ki̍p ê lô·-ia̍h. Chôan-su lāi-iông pau-koat:

  • Chi̍t: Hi-pek-lâi-cho̍k pái-thoat Ia-ki̍p ê lô·-ia̍h.
Nî-lô-hô í Se-nái pòan-tó.
  • Nn̄g: óng sai-ta-soaⁿ khì ê lí-tô·.
  • Saⁿ: Sîn chāi Se-nái-soaⁿ kin I ê chú-bîn li̍p-iok, sù geh tá-men tō-tek, bîn-sū, hô chong-kàu ê lu̍t-hoat.