Bô-chek-chui tōng-bu̍t

Bô-chek-chui tōng-bu̍t (Eng-gí: invertebrate) pau-hâm chek-chui tōng-bu̍t í-gōa só͘-ū bô chek-chui ê tōng-bu̍t. Bô-chek-chui tōng-bu̍t sī chi̍t-ê paraphyletic group, lāi-bīn ū chi̍t-kóa-á sio̍k tī chit-soh tōng-bu̍t. Tī hiān-sî ê hun-lūi-ha̍k lāi-bīn, bô-chek-chui tōng-bu̍t ē-sái hun chhiau-kòe 30-ê mn̂g (phylum).

Thelenota ananas, chi̍t-khoán hái-sam.